Reglerna

Tävlingens förlopp

Tävlingen går igång 27.3.2020 och tidsfristen för inlämning av tävlingsbidragen är 29.10.2022. Juryn kommer senast 1.5.2023 att välja ut två konserter för orgel och symfoniorkester, två till sex kammarorkesterverk och två till sex soloverk för orgel som kommer att uruppföras under 2024 vid konserter på den nya orgeln i Musikhusets konsertsal. Konsertverken framförs av Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester tillsammans med en konsertorganist. Kammarorkesterverken kommer att framföras av finländska kammarorkestrar. Soloverken för orgel framförs i konsertsalen av artister vars namn kommer att offentliggörs senare.

Tävlingsreglerna

1.

Tävlingen omfattar tre serier: a) konserter för orgel och symfoniorkester, b) verk för kammarorkester och orgel samt c) soloverk för orgel.

2.

Alla kompositörer oavsett nationalitet har rätt att delta utan åldersgräns. Man kan bara delta med ett tävlingsbidrag per serie. Den tävlande får om så önskas delta i alla serier.

3.

Den önskade längden på solo- och kammarmusikverket är omkring 15 minuter och konsertens längd 20–30 minuter. Verkets uppskattade längd ska anges på partituret.

4.

Verken får inte vara tidigare utgivna och det är inte tillåtet att framföra dem innan uruppförandet i Musikhuset.

5.

Varje verk måste till sina egenskaper vara sådant att det går att framföra på Musikhusets nya orgel. Observera att verket även ska gå att spela på andra orglar. Om man i kompositionen använder en specifik teknik för Musikhusets orgel måste ifrågavarande ställen antingen komponeras som ossia eller så måste de kunna utelämnas ifall verket ska framföras på ett instrument som inte har samma slags tekniska egenskaper.

6.

I konsertserien framförs konserter för stor symfoniorkester och orgel. Kompositionerna får högst omfatta 3333 4331 T+2 hrp pno strs (14-12-10-8-7). Vidare får elektronik användas i verket. Om sammansättningen avviker från dessa gränser avvisas verket. Verken i kammarmusikserien får som mest vara skrivna för en mindre, sinfoniettaliknande orkester. Orkesterns maximala sammansättning är 2222/2200/01/0/archi samt elektronik.

7.

Kapellmästare får användas i orkesterverken.

8.

Deltagaravgiften, oavsett om man deltar i en, två eller tre serier är 50 euro per deltagare. Avgiften måste betalas innan tävlingsverket skickas in och kvitto på betalningen ska lämnas in i samband med tävlingsverket. Om deltagaravgiften inte har erlagts, eller om den har erlagts i efterskott förkastas tävlingsverket.

9.

De med pseudonym försedda färdiga partituren eller det med pseudonym försedda färdiga partituret ska skickas elektroniskt till Musikhusets stiftelse så att det framgår att försändelsen är avsänd senast klockan 16 den 29 oktober 2022. Utskrivna tävlingsbidrag tas inte emot och för sent avsända partitur förkastas. Den tävlande måste säkerställa att det inte framgår vem som har komponerat verket. Tävlingsverket ska skrivas ut och skannas in på ett sådant sätt att uppgifter om kompositörens namn inte framgår av filens metainformation. I en särskild bilaga till e-postmeddelandet skickas kvittot på deltagaravgiften samt en fritt utformad anmälningsblankett där följande uppgifter anges: pseudonym, verkets namn, kompositörens namn, ålder, kön, postadress, telefonnummer inklusive riktnummer, eventuell e-postadress, information om medborgarskap samt en underskrift med vilken kompositören förbinder sig att iaktta tävlingens regler och juryns beslut. Samtidigt försäkrar kompositören att verket eller delar av verket inte har framförts tidigare. Materialet måste vara klart och tydligt skrivet. Tävlingsorganisationen säkerställer att verken behandlas anonymt av juryn.

10.

Kompositören förbinder sig att för framförandena leverera orkestermaterial. Materialet ska vara till orkestrarnas förfogande sex månader innan framförandet.

11.

Prissumman för soloserien är 12 000 euro per komposition och för kammarmusikserien är prissumman 5 000 euro per komposition. För prispengarna ansöks om skattefrihet. Vi försöker också få olika stödorganisationer att bevilja tröstpris för tävlingen. Tävlingsjuryn har även rätt att fördela priserna på annat sätt.

12.

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att uruppföra de vinnande verken på finalkonserter år 2024. Kompositören behåller sin upphovsrätt. Tävlingsarrangören har rätt att radiera, spela in, videobanda, televisera, filma och fotografera framföranden och finalkonserter samt göra ljud- eller bildupptagningar av dem. Partiturkopiorna av de verk som deltagit i tävlingen arkiveras i arkivet hos kommittén för Internationella Kaija Saariaho-tävlingen. Partiturkopiorna skickas inte tillbaka till kompositörerna. Alla tävlande informeras personligen om hur det har gått för dem i tävlingen.

13.

Juryn behöver inte välja ut några verk om tävlingen inte håller tillräckligt hög nivå.

14.

Tävlingskansliets adress, dit tävlingsverken ska skickas, är Internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen info@urutsoimaan.fi

Originalspråket för dessa regler är finska. Eventuella motstridigheter avgörs på grundval av de finskspråkiga reglerna.

VIKTIGA DATUM

Tävlingen öppnar 27.3.2020.

Tävlingsverkens inlämningsdag 29.10.2022.

Senast 1.5.2023 väljer juryn ut två konserter för orgel och symfoniorkester, två till fyra verk för kammarorkester och orgel samt två till sex soloverk för orgel vilka kommer att uruppföras under 2024.