Upphandlingen och bygget av en ny orgel till Musikhuset och anpassningen av lokaliteterna för den är en arbetskrävande process som tar flera år i anspråk. Organisten Pekka Suikkanen, lektor i kyrkomusik på Sibelius-Akademin, talar om vad man måste tänka på kring projektet.

”En orgel är nästan alltid specialbyggd för den plats och det ändamål där den ska användas. Många olika yrkeskategorier, snickare, tillverkare av orgelpipor och andra skickliga hantverkare deltar i bygget. Utifrån pipornas dimensioner utformas orgelns stomme och skåp och de synliga delarna kan sedan smyckas med olika dekorativa element. På äldre orglar är orgelskåpets fasad ofta utformad för att vara visuellt anslående – för att inte säga prålig – med skulpturer och förgyllning.”

Vilken typ av orgel får musikhuset?

”Planen är att Musikhuset i Helsingfors ska få en stor och mångsidig orgel som huvudsakligen ska användas av de orkestrar som arbetar i huset samt Sibelius-Akademin. Orgelns klangegenskaper bestäms av användarnas behov, som symfoniorkestrarnas repertoar, kammarmusiken, solokonserter samt utbildningen för konsertorganister. Tekniskt sett kommer orgeln att byggas med traditionellt mekaniskt regerverk, och parallellt med det bygger man olika oumbärliga funktioner med hjälp av modern elektronik.

Den mest synliga delen av den här tekniken är ett flyttbart, fristående spelbord, som placeras i nivå med orkestern, och varifrån orgeln styrs med elektrisk traktur. Orgeln har också fast klaviatur med mekanisk traktur. Orgelns klang kommer att utgöras av en syntes av olika stilar, där man eftersträvar en klangvärld som samtidigt är mångsidig och enhetlig.”

Hur köps orgeln in och hur tas den till musikhuset?

”Orglar upphandlas vanligen hos den orgelbyggare som erbjuder beställaren det bästa och fördelaktigaste pris-kvalitetsförhållandet. Musikhusets inköpsbeslut föregås också av ett omfattande internationellt upphandlingsförfarande. När man har valt leverantör upprättar man ett avtal, inklusive betalnings- och byggnadstidtabell, och orgelbyggaren sätter igång med bygget av instrumentets olika delar i sin verkstad. Den färdiga orgeln fraktas nedmonterad till byggnadsplatsen, delarna lastas ur och uppställningen inleds.”

Hur går det till att installera en orgel?

”Innan orgeln ställs upp har man gjort de förändringar som krävs på installationsplatsen, man har förstärkt strukturerna och förberett själv instrumentet på alla sätt. Man börjar med att installera orgelns grundstomme och dess olika strukturella element. De största piporna installeras vanligtvis samtidigt med stommen, eftersom det kan vara svårt att passa in dem i orgelskåpet senare.

Installationen av spelverket görs samtidigt som man reser stommen: när organisten spelar på klaviaturen styrs luftflödet med mekanisk traktur genom orgelns inre in i de olika piporna. När bälgarna, luftkanalerna och luftlådorna är på plats kan man börja med installationen av piporna.

Vad gör man med orgelpiporna?

”Orgelbyggaren tempererar klangen individuellt i de olika stämmorna och stämmer hela instrumentet i den önskade tonhöjden. Justeringen av klangen, ljudstyrkan och ansatserna kallas temperering eller intonation. Orgelstämmaren behandlar olika typer av pipor på olika sätt för att anpassa klangerna och tonerna till en helhet.

På en stor konsertorgel kan det finnas över 8 000 enskilda pipor och det är alltid en stor utmaning att få det till en helhet. Tillräcklig lufttillförsel, luftbanornas dimensioner, lufttrycket i orgelns olika delar och stämmornas intonation tillsammans med ett välfungerande maskineri skapar ett äkta instrument vars ljud kan vara känsligt och tyst, djupt berörande eller överväldigande kraftfullt och allt annat däremellan.”

Pekka Suikkanen är organist och lektor i kyrkomusik på Sibelius-Akademin.